תנאי שימוש והצהרת נגישות

תנאי שימוש באתר קבוצת "ריפס מעליות"

1. מבוא

 • אתר האינטרנט בו הנך גולש הינו בבעלות איל ריפס בע"מ (להלן: "החברה"). באתר ניתן פירוט כללי על פעילות החברה, וכן מידע פרטני ללקוחות החברה.
 • הנך מצהיר בזאת, כי קראת בעיון את כל תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"), הנך מסכים ומתחייב לפעול על פיהם וכן כי כניסתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש ללא כל הגבלה וסייג.
 • במידה ואינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך נדרש בזאת שלא לגלוש באתר.
 • תנאי השימוש, כולם או חלקם, נתונים לשינויים מעת לעת. הגולש מסכים מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס לגולש.
 • הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש המסדירים את היחסים שבין הגולש לבין החברה בכל הקשור עם השימוש שלו באתר, כפופה לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכך נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכפר סבא או בתל אביב בלבד.
 • ויתור מצד החברה על כל זכות הנתונה לה על-פי תנאי השימוש לא יהווה תקדים לגבי מקרה זהה אחר והחברה לא תהיה מנועה מלחזור ולממש בכל עת זכות שוויתרה עליה כאמור.
 • אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.
 • תנאי השימוש הם הסכם משפטי מחייב, ולכן עליך לקרוא אותם בעיון רב.
 • האמור בתנאי השימוש ובאתר ככלל הינו בלשון זכר ונועד לשם הנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 • עודכן לאחרונה: יוני 2023

2. שימוש באתר

 • המידע אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ, בין אם בקשר למידע ו/או מוצרים/שירותים של החברה ו/או מי מטעמה ובין אם בקשר למידע ו/או מוצרים/שירותים של צד שלישי.
 • החברה אינה מתחייבת כי המידע המצוי באתר הינו מדויק ועדכני למועד הכניסה של הגולש לאתר ולגולש ידוע כי מידע זה נתון לשינויים ו/או תוספות ו/או השלמות מעת לעת.
 • החברה רשאית לחסום גישה לאתר בכללותו ו/או למידע כזה או אחר המצוי באתר, לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMAC ID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא/חברה מעסיקה/או כל היבט אחר.
 • החברה שומרת לעצמהה את הזכות לא לקבל הגדרות כלי (מעלית/מעלון וכו') כלשהו באתר ואף לסרב להוסיף כלי כלשהו או פרטיו לבסיס המידע של האתר.
 • אין צוות האתר או "ריפס מעליות (אייל ריפס בע"מ)" אחראי על שיוך חברת שירות למעלית או ועד למעלית ואין הוא אחראי על זיהוי החלפה של חברת שירות ע"י הועד או על החלפת נציגי ועד- עדכון החלפות אלו באתר הינו באחריות נציגי הועד בלבד.
 • הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות המופיעות באתר.
 • אתה מתחייב לעשות באתר שימוש סביר בלבד, ולהימנע מכל שימוש באתר שאינו לצרכיך האישיים או כל שימוש אחר שאושר מראש על ידי החברה, לרבות סריקה אוטומטית של האתר, כל פעולה שיש בה או שעלולה ליצור עומס על מערכות האתר, שכפול ו/או הפצה ברבים של תכנים המפורסמים באתר, פניה למפרסמים שלא בקשר עם הפרסום שבוצע על ידם, פעולה שעלולה למנוע גישה לאתר, איסוף מידע לצורך דיוור ישיר ו/או כל צורך עסקי אחר וכיוצ"ב.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מתחייב להימנע מכל פרסום כמפורט להלן: תוכן שאינו חוקי ו/או המעודד בכל דרך שהיא ביצוע עבירה פלילית, כל תוכן המפר או עלול להפר זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, זכויות במדגם וכיוצ"ב., כל תוכן הנוגע לקטינים ואשר יש בו כדי לזהותם או כדי לחשוף פרטים מזהים לגביהם, לרבות תמונתם, שמם, פרטי התקשרות עמם וכיוצ"ב, וזאת ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הוריהם ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם. כל קישור, קובץ, קוד, יישום וכיוצ"ב המכיל או עלול להכיל נוזקה מכל סוג שהוא, כל תוכן המהווה או עלול להוות הוצאת דיבה על אדם אחר ו/או פגיעה בפרטיותו, כל תוכן שיש בו או שהוא עלול להטריד, להעליב, לאיים, להתפרש כגזעני או כזה שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור בכל דרך אחרת, כל תוכן בעל אופי מיני.
 • ככל שתבצע פרסום בניגוד לאמור לעיל, אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט, שייגרם בשל פרסום כאמור.

3. קניין רוחני

 • האתר, על תוכנו, עיצובו והמידע הפרטני המופיע במסגרתו, לרבות המלל, גרפיקה, סימני מסחר וכיו"ב, הינו קניינה הבלעדי של החברה ו/או של מי מטעמה, היא מחזיקה בכל הזכויות בו ולמשתמש אין כל זכות בו ללא יוצא מן הכלל.
 • עצם השימוש באתר לא מעניקה לגולש ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של החברה, כולן או חלקן.
 • הינך מתחייב בזאת שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או להעביר לצד שלישי ו/או לפרסם ו/או להשתמש במידע, בנתונים ובתכנים של החברה המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם החברה התירה זאת לגולש במפורש מראש ובכתב.

4. גילוי נאות

 • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
 • פרטי המעליות המשוייכות למשתמשים רשומים / מנויים יהיו חשופים רק לנציגי ועד הבית המשוייך למעלית, לבודקי המעלית, לחברות השירות והאחזקה המטפלות בה – כל זאת לפי הצהרת ועד הבית, ולמשרד העבודה במידה ויידרש.

5. מדיניות פרטיות

 • המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 • החברה עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים, ועושה שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר והמקובלות באתרים מסוג זה.
 • פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת הספרים לכתובת הדוא"ל המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.
 • סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
 • כל האתר ובכלל זה החלקים באתר העוסקים בפרטי התשלום מאובטחים ומוצפנים לפי תקן SSL
 • לצרכי סליקת כרטיס אשראי האתר משתמש בשירותי חברת טרנזילה המוסמכת לתקן PCI DSS
 • במסגרת השימוש באתר, הינך מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין הנוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 • חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 • החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
 • החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין מערכת שאינה ניתנת לחדירה ככלל, כולל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח. יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons) הם קבצים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google.
 • צוות האתר / החברה יעשו ככל יכולתם, תוך שימוש בכלים המקובלים ובמגבלות הסביר, להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר או החברה.
 • החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר.
 • המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 • באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 • הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.
 • החברה תחלוק מידע על הגולש, היה ותידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

6. הגבלת אחריות

 • הגולש יישא לבדו באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור עם השימוש שלו באתר ו/או נכונות כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שיימסרו על ידו לחברה במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, על כל המשתמע מכך.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על השימוש שיעשה הגולש באתר ו/או על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים שיימסרו על-ידי הגולש במסגרת השימוש שלו באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ולא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 • לגולש, שגלש ו/או עשה שימוש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המופיע במסגרתם ו/או העביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים לאתר ו/או לחברה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניינים האמורים, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניינים אלה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או לכל צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מגלישה באתר ו/או משימוש מכל סוג שהוא שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי בהם ו/או בגין העברת מידע על ידו לאתר ו/או לחברה.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר ו/או התקשרות בין הגולש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש של הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר, ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל ההתקשרויות האמורות, במישרין או בעקיפין, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא, ובהם נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לגולש ו/או למי מטעמו עקב ו/או כתוצאה מאותו קשר ו/או התקשרות שבין הגולש לבין צד שלישי כנזכר לעיל.
 • הינך מתחייב לפצות ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיהם ונזקיהם מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם השימוש שעשה הגולש באתר ו/או ביישומים שונים הקשורים עם האתר ו/או במידע המצוי במסגרתם ו/או המידע ו/או נתונים ו/או תכנים שהועברו על ידו לאתר.
 • האמור בתכנים, פוסטים, מאמרים, בלוגים, מודעות ו/או בכל פרסום אחר באתר, בין אם פורסם על ידי החברה ובין אם פורסם על ידי צדדים שלישיים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או משפטי. הסתמכות על ו/או שימוש בתוכן כאמור הנה באחריותך בלבד, ולאתר לא תהיה כל אחריות בשל הסתמכות ו/או שימוש בתוכן הנ"ל.
 • החברה עושה כל שביכולתה כדי למנוע פרסום תכנים לא מדויקים, פוגעניים ו/או כאלה המפרים זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, אין באפשרות החברה לפקח על כל התכנים המפורסמים על ידי המשתמשים, ועל כן אין לייחס לאתר כל אחריות לתוכן שפורסם כאמור.
 • אם אתה סבור שתוכן מסוים המופיע באתר אינו מדויק ו/או פוגעני ו/או פוגע בזכויותיך בדרך אחרת (להלן: "תוכן פוגעני"), באפשרותך לפנות אלינו באמצעות עמוד צור קשר באתר על מנת לדווח על התוכן הפוגעני. החברה מתחייבת לבחון את פנייתך, ולטפל בה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות באמצעות פנייה למפרסם ו/או הסרת התוכן מהאתר.
 • מעת לעת, ייתכן שהאתר ו/או המידע המופיע באתר לא יהיו זמינים, במלואם או בחלקם, בשל פעולות תחזוקה שוטפת, תקלות טכניות או מכל טעם אחר, לרבות בשל הסרת מידע ו/או שירות הניתן באתר ו/או הפסקת פעילות האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. לא תהיה לחברה כל אחריות ואתה מוותר בזאת באופן מפורש על כל טענה כלפי החברה בשל הפסקת שירות ו/או חוסר זמינות כאמור.
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד הגולש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש באתר יזכה את החברה ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהגולש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.
 • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 14 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם
 • אישור מסירה, ובדוא"ל לכתובת האתר.

7. שילוח ואספקה

 • עיקר עיסוקה של החברה הינו מתן שירותים. מפעם לפעם ובאופן מוגבל החברה מאפשרת קניית מוצרים באופן בלעדי דרך האתר.
 • המפעיל מתחייב לספק את הסחורה המוזמנת לא יאוחר מ-14 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה. בתום 14 ימי עסקים תינתן למזמין הברירה אם לקבל כספו בחזרה באופן מלא, או לחכות לאספקה. המפעיל נעזר בחברת משלוחים לצורך אספקת הסחורה.
 • ניתן לבטל עסקה עד ל-14 ימי עסקים לאחר קבלת הסחורה. במקרה כזה על המזמין להודיע בכתב למפעיל על רצונו לבטל את ההזמנה. בעת ביטול עסקה הנובע מפגם ביצור או מטעות של החברה, כספו של המזמין יוחזר לו באופן מלא עד כ-14 ימי עסקים מיום הביטול. בעת ביטול עסקה הנובע מכל סיבה אחרת – כספו של המזמין יוחזר לו בניקוי 5% ממחיר ההזמנה המקורי או 100 ש"ח (הנמוך מבניהם), וזאת בתוך 14 ימי עסקים. זאת ע"פ לשון חוק הגנת הצרכן, סעיף 14 ג'.
 • אחריות על מוצר תנתן באופן פרטני בהתאם לסוג ואופי המוצר, ותנתן בכל מקרה ע"י הספק הרשמי של המוצר. פרטי הספק והיקף האחריות יפורטו בתעודת האחריות המצורפת למוצר
 • בכל הנוגע לעסקאות רכישת טובין יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 09-7423472 או לפנות אלינו באמצעות האתר צור קשר

 

הצהרת נגישות

1. מידע על נגישות האתר

 • על מנת לאפשר שרותים דיגיטליים נגישיים לבעלי מגבלויות ואנשים מבוגרים, ומתוך ההבנה שהאינטרנט היום הינו מאגר מידע גדול לחופש ומידע עבור משתמשים רבים, הושקעו מאמצים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ולנסות לדאוג לחווית גלישה טובה יותר במרחב האינטרנטי. במטרה לתת מתן אפשרות שווה לאנשים עם מגבלות, בעלי לקויות שונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיע הזכות לחיות בנוחות ובעצמאות
 • אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
 • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט, ברמת AA ומסמך WCAG2.0
 • בדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera
 • עודכן לאחרונה: יוני 2023

2. אמצעי הנגישות באתר

 • הגדלת גופן
 • הקטנת גופן
 • שינוי ניגודיות
 • איפוס
 • מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת
 • הצגת תיאור אלנטרנטיבי לתמונות
 • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות כגון קורא מסך.
 • האתר מספק סרגל נגישות, ופתיחתו ע"י לחיצה על צלמית בפינה השמאלית התחתונה.

3. הבהרה

 • חרף המאמצים לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא, נא צור קשר

4. משוב

 • אם נתקלתם בבעיה באתר בנושא נגישות נשמח לקבל הערות דרך דף צור קשר